BOM là gì? Làm thế nào để xây dựng và quản lý BOM hiệu quả?

Trong sản xuất, BOM đóng vai trò như là một “sổ tay chứa danh sách...

Xem thêm